Home

Parrocchia Santa Barbara V. M.

Sinnai, 18 Ottobre 2011

25 ANNI DI PERMANENZA A SINNAI
DI DON GIOVANNI ABIS
Saluto di mons. Giovanni Cadeddu

  Carissimu don Giuanni Abis,
   bintixinc’annus a òi, ses intrau a sa bella Parrocchia de Santa Barbara in Sinnia.
    Sa dì, tótus nosaterus sinniesus, t’heus arriciu cun is “oras bonas”, narendìdi de coru: “Siast beni beniu”. De pustis de cincu lustrus, podeus nai, chi cun sa presenzia tua, Giovanni Abis, has produsiu meda meli bonu: nosaterus s’indi lingeus ancora is didus. Immoi custu meli est arribau finas a Settimu!
    Giovanni carissimu, deu hapu téntu su gosu de ti conosciri de candu fiast ancora studenti e de pustis chi is superioris t’hanti mandau a sa parrocchia de Sicci, una borta, m’hiast cumbidau a fai sa predica de Santu Giorgiu, a nomini de su parrucu de Partiolla. M’arregordu chi mi dd’hiant fatta fai in sardu. Candu hapu biu cussa immagini, si nau sa beridadi, chi m’indi seu azzicau: poita fiat prus bellu su cuaddu de su Santu! Sa genti intràda a sa cresiedda, toccànta su cuaddu e si fiant sa grusci.
    Seus prenus de altivesa, pensendi a tótus is operas chi in custus annus, ses renesciu a realizzai. In beridadi no sunti pagus! Deu e tótus in Sinnia e ancora in totu sa Diocesi, si scinti e nosaterus beni ddas conosceus: su saloncinu de su Rosariu, has sistemau i localìs de Santa Vittoria, chi fiant firmus de tanti tempus, sa “Misericordia, s’aquistu e su restauru de sa dómu de sa famiglia Orrù, su grandu restauru de sa Cresia Manna, is restaurus de is altaris, de sa bellissima trona, s’aquistu de mobilis e preziosus paramentus, su bellu restauru de sa dòmu parrocchiali, is famosus quadrus de Scaleta... Un’opera meda importanti de no depi scarescit est sa nobili e santa missioni de totus i giovunus e giovanas chi has accumpangiau a su sacerdoziu e a sa cunsacrazioni maschili e femminili.
    Ma unu viziu chi tenis, deu no tiddu nau a palas: sa prontesa e s’osservanza de is orarius. Podeus nai chi spaccas su minutu. Podeus nai puru, e deu seu su primu, chi a nosaterus predis s’has sempiri demostrau amori e stima sacerdotali. No podeus scaresciri su bellu zelu in s’assistenzia a is maladius.
    Don Giovanni carissimu, si depessi elencai tótus is operas chi has pózziu realizzai in tótus custus annus, in sa bella Parrocchia nosta inc’hiat bolli una dì intera. Ti depu rengraziai, a nomini de tótus is conzittadinus sinniesus, e cun coru sinzillu ti depu renovai is bellas “Oras bonas” po chi su Segnori ti cunzedat de sighiri a operai a largus annus ancora, s’apostolau divinu finas a becciu mannu. Santa Barbara ottengat de Gesus, sa diciosa sorti de si biri tótus in su Santu Paradisu.
    No ti scarescias de su cuntrattu chi teneus nosaterus duus: no t’indi depis andai de Sinnia prima chi Deus indi pighit a mei!!Torna all'inizio