Home

CONFERENZA:
Per il: 150° Anniversario dell'edificazione dell'ex Municipio
“La chiesa a sinnai dai primi del novecento ad oggi”
( Relatori: mons. Antonino Orrù, mons. Giovanni Cadeddu, prof. Gianni Murgia.
Pubblichiamo l'intervento, in sardo campidanese, di mons. Giovanni Cadeddu)

 
    Pensu de no fai tortu a nisciunu, si deu custu merì’ fueddu cun sa bella lingua nosta. Intendu nai cun su fueddari sardu campidanesu; regordendu chi su sardu esti una lingua “neo latina”. Su tema chi m’hanti boffiu assignai, no hiat depi essiri, po nosaterus predis, meda traballosu, giaighì si trattat de materia chi si toccat meda de accanta. Deu no bollu toccai s’importanti pensai de cantu hanti a depi trattai is aterus reladoris.

     Una borta, forzis prus de settant’annus fait, un’amigu de Quartu m’hiat nau: “Bos’aterus sinniesus seis meda festaiolus; infatti c’esti su narri, innoi in Campidanu: In Sinnia, sunti sempiri in festa! No est de badas chi si nanta ca seis arrazza di ebreus!” E deu dd’hapu respustu: “Custu est beru, però si benis a bidda nosta, no bisi in giru genti sfainada, spezialmenti zerachia, si no genti anziana. Is giovunus, o funti imparendi un’arti, o calincunu est’andendu a iscola. Pensai ch’insaras inci fiant: sabateris, fraus o ferreris, maistus de pannu, carreris, maistus de muru, maistus de taula, messaius, pastoris. In is montis de Sinnia, in cussu tempus, inci fiant cinquantamila pegus de brebeis, trintamila de crabas, quindiximila de porcus, duus tallus de cuaddus arrù (cavalli bradi), bois e baccas in grandu cantidadi. Is chi no teniant atera faina, andanta a bogai linna, cozzina o a fai carboni.
     In beridadi, festas a Sinnia s’indi celebranta medas: Su quindixi de gennargiu, is ex cumbattentis fiant sa festa de sant’Efis; is allevadoris e pascidoris de porcus, fiant sa festa de sant’Antoni de su fogu (S. Antonio Abate); is pastoris celebranta cussa de santu Giuanni. Su noi de maiu, cun grandu solennidadi, is messaius onoranta su patronu insoru, su gloriosu Isidoru. E’ de cumprendi chi in cussu tempus, terras a cotturi s’indi biant pagus. Su sattu fiat prenu de lori, inci fiant grandus frageris de mendula, de olias e de diversas fruttas. Is bingias fiant medissimas.
     Sa festa de Santa Vittoria, si celebrada su segundu dominigu de maiu. Custa festa è meda antiga: pensai chi sa Cresia esti stetia costruia candu cussa bidda fiat meda pitica e sa prima parrocchia dd’hiant fatta aggiru de is primas domus de familias de pastoris chi fiant benias de foras. Sa prima Cresia dd’hiant dedicada a Santu Sadurru. Candu sa bidda fiat cumensada a cresci, hiant costruiu sa Cresia de Santa Vittoria. Cussa, beniat nominada po sa prima borta giai in su 1141. Sa segunda borta dd’agataus in su documentu de su Papa Onoriu III, in su 1218, candu dd’hiat donada cun totus is benis chi teniat a is Paras Vittorinus, is calis dd’hiant dedicada a Santa Vittoria calaritana. Custa Cresia beniat ancora nominada in antigus documentus in s’annu 1338. Comenti bieis, custa Santa, in Sinnia, esti venerada de candu sunti arribaus is paras Vittorinus; seus in su XII seculu. In cussa Cresia si celebrada puru sa festa de Santu Antiogu. Unu fulmini dd’hiat casi totu distrutta. Candu is duus rionis, Sinia e Segusini, si fiant unius a pari, is Siniesus hiant costruiu sa Cresia de Santa Barbara. Scieus chi su primu parrucu fiat Domenico De Turribus, giai in su 1331.
     De pustis de sa festa de Santa Vittoria si celebranta, cun grandu solennidadi, is festas de Corpus Domini. Po custas festas si costituiant duuas obrerias: una dda fiant is pastoris e duuas is messaius. Sa festa de Santa Barbara si celebrat ancora su terzu dominigu de Mesi de Argiolas.
     Insaras benit Sant’Aleni, su 18 de Austu.
     De pagu annus si fait sa festa de Santu Azzolu (San Bartolomeo), pustis cussa de is Santus Cosimu e Damianu, chi si fait su 26 - 27 de Caputanni.
     Custas sunti is festas chi faint is obrerias de is ominis. Custas si nanta festas nodias. Senza de contai cussas chi faint is feminas, chi sunti una dexina: (sa festa de nostra Segnora de Bonaria, duas festas de sa Madonna de S’Assunta, sa festa de su Sacru Coru de Gesus, de su Coru de Maria, de nostra Segnora de Pompei, Maria Bambina, Santa Rita, Santu Franciscu, Sant’Irene.)
     In prusu cussas chi fiant is duas cunfrarias: sa festa de nostra Segnora de su Rimediu e de sa Madonna de su Rosariu.
     Si boleus regordai is festas chi si sunti acciuntas de pagus annus, no podeus scaresciri sa festa chi celebrat sa sociedadi de is avieris in pensioni, chi esti cussa de nostra Segnora de Loretu, e sa chi faint is socias de Padre Piu.
     Su chi naranta in is biddas de Campidanu, no fiat de badas. S’amigu de Quartu, cun cussas espressionis: “sinniesus festaiolus”, intendiat nai festas de spassiu: cantus, sonus, ballus, pariglias, cuaddus curridoris, artifizius, guettus.
     Is festas si fiant e si faint po onorai e alabai a Deus po is benis chi arriceus dogna dì e regordai s’exsemplu de is Santus. Is festas de Cresia fiant de devozioni e pregadorias e prus che totu po ascultai e imparai sa divina Paraula de su Signori.
     Nosaterus sinniesus, regordaus ancora cun grandu gosu, su solennissimu Cungressu Eucaristicu diocesanu, 1933, e immoi, heus boffiu torrai a sighiri s’antighissimu pellegrinaggiu sinniesu a sa Cresia de Nostra Segnora de Bonaria in Casteddu, chi si fait dogn’annu su 25 de abrili.
     Duncas, carissimu amigu quartesu, is festaiolus sinniesus, no affestant is Santus solamenti po spassiu. No podeus nai, chi in totus is aterus paisus e çittadis de sa bella Sardigna nostra is festas chi si faint siant solamenti po is divertimentus çivilis, poita nosaterus sardus, heus sempiri amau e onorau a Deus e is Santus, finas de candu sa luxi de su cristianesimu esti arribada po sorti nosta.
     Ma cumenti hapu nau a prinçipiu, isfainaus, foras de calincunu mandroni, non c’indi fiant. In monti e in pranu, traballanta piticus e mannus.
     Medas familias de Casteddu beniant a fai su “Maiu” a Sinnia e certas teniant bellas domus e terrenus chi produsiant lori e fruttas. “Fai su maiu”, boliat nai passai totu su tempus de s’istadi, poita agatanta: acua (su depositu comunali de s’acua fiat stetiu inaugurau su 15.07.1894), aria bona e festas. In prus crabittus, angionis, porceddus e pezza de cassa, latti, casu e binu bonu. Su respettu e su bellu acatu de sa genti, attirada medas istrangius.
     In s’elencu de is festas hapu scaresciu, cussa chi si fiat a Santu Giuseppi, giai de su 27.5.1930, in Solanas; sa chi si fait a Santu Perdu Paradisu, de su 1949, e in Campuomu a sa Madonna, giai in su 1933.
     Timu de no essiri tirendi troppu a longu, e po tanti acabu custa modesta relazioni mia, fendi is oras bonas: “a totus chi pozzais gosai de celebrai ancora aterus monumentus bellus de Sinnia, finas a beccius mannus”.                                                                                            Giuanni Cadeddu

Torna all'inizio