iu, candu hat’essiri mannu, hat diventai predi”! E deu, dogna borta chi mi domandanta: “A ita fais candu has'esseri mannu”? Respundia sempiri: “A predi”! E mamma, mi narada: “Misiat su predi de tui! Chi no fais a bonu e studias, tui imparas a fai su bagamundu e sa mandronia"! Ma una dì, seu andau aundi fiat su parruccu Monsignori Paderi e ddi nau: Dott. Paderi, emu a boliri intrai in Seminariu! E su Parrucu, babbu amorosu, mi respundiri: Si tenis gana de studiai, de cras'e totu incumenzaus a ti preparai po s’esami de ammissioni. Issu m'hat fattu una bella preparazioni e mi hat presentau a su Rettori de su Seminariu Diocesanu, chi fiat su sacerdotu chi m’hiat previdiu chi hia diventai predi e si narada, Monsignori Giuseppi Orrù, su fundadori de sa Congregazioni de is mongias de sa Sacra Famiglia.
     Pagus annus a pustis, incumenzàda sa gherra e seu depiu andai a fai su militari de leva. Pustis 5 annus, seu torrau a is istudius.
     Depu na APRILE
Home

Il Saluto di mons. Giovanni Cadeddu
per il suo 58° anniversario
della prima messa

 
    Sorris e fradis carissimus,
     Osi pregu, de m'accumpangiai cun is pregadorias bostas de torrai grazias a Deus, po su preziossimu donu chi Issu m'hat boffiu cunçediri; de mi boliri in sa santa Cresia sua, cali ministru diciosu, de su Sacerdoziu, po aggiudai is animas, a ddu conosciri, amai e serbiri, cun zelu e cun amori.
     89 annus di edadi e 58 de Sacerdoziu, no esti cosa de pagu! De notai, chi hapu perdiu 5 annus fendi su militari in tempus de gherra.
     Depu nai, chi seu nasciu in "su bixinau de is predis": Bi' e Mara, Segossini, Bi' e Cubedda, parti de Bia Roma: Sunti nascius: Predi Asuni, Predi Ligas, Canonigu Puxeddu e su Cardinali Amat. A pagu trettu seu nasciu deu, Monsignori Orrù e Predi Giuseppi Perra. In sa Panghixedda, sunti nascius: Predi Giuseppi Coccu, su Para Serra, domenicanu, Canonigu Pinna e su Canonigu Manis. Si ddi naraus: “Bixinau de is predis”, esti cun bona rexoni.
     Candu tenemu pagu prus de 5 annus, cun babbu miu, andendu in Bi' e Mara, a Perd'e Pramas, a segai faixedda frisca, si sighit unu sacerdotu, benendi de sa stazioni de Settimu, andendu a predicai a sa Parrocchia de Mara, mi ponit una manu in conca e mi narat: “Custu pipiu, candu hat’essiri mannu, hat diventai predi”! E deu, dogna borta chi mi domandanta: “A ita fais candu has'esseri mannu”? Respundia sempiri: “A predi”! E mamma, mi narada: “Misiat su predi de tui! Chi no fais a bonu e studias, tui imparas a fai su bagamundu e sa mandronia"! Ma una dì, seu andau aundi fiat su parruccu Monsignori Paderi e ddi nau: Dott. Paderi, emu a boliri intrai in Seminariu! E su Parrucu, babbu amorosu, mi respundiri: Si tenis gana de studiai, de cras'e totu incumenzaus a ti preparai po s’esami de ammissioni. Issu m'hat fattu una bella preparazioni e mi hat presentau a su Rettori de su Seminariu Diocesanu, chi fiat su sacerdotu chi m’hiat previdiu chi hia diventai predi e si narada, Monsignori Giuseppi Orrù, su fundadori de sa Congregazioni de is mongias de sa Sacra Famiglia.
     Pagus annus a pustis, incumenzàda sa gherra e seu depiu andai a fai su militari de leva. Pustis 5 annus, seu torrau a is istudius.
     Depu nai, chi hapu poziu manteniri sa Vocazioni, ddu depu a sa pregadoria, a sa cunfessioni e a sa Santa Comunioni chi hapu poziu frequentai cun s'aggiudu de bonus Cappellanus chi hapu tentu, tra is calis: Mons. Paulu Carta.
     Ordinau Sacerdotu impari cun Mons. Antoninu Orrù, S'Arciobispu Mons. Botto, luegu m'hiat mandau a Pula, pustis a Biddesorris e insaras a Ortacesus. De innì, po motivu de saludi, seu torrau a Sinnia, diletta Patria nosta.
     A Sinnia in ci seu giai 8 lustrus.
     In custu tempus, is parruccus cun is calis hapu circau de donai una manu de aggiudu: Dott. Pisanu, Don Fais e Don Abis carrissimu, chi, cun fraternu amori, m'hat sempiri demostrau carignu sacerdotali, preziosu aggiudu, cunfortu e incoraggiamentu.
     Cumenti bieis, su Signori, m'hat boffiu lassai ancora, cun sa caridadi de carissimus amigus, beniri a celebrai sa santa Missa dogna dì, e custa esti una grazia manna!
    In s'animu miu, intendu unu grandu gosu, pensendi chi Sinnia, esti donendi a sa Cresia de Gesus, ancora tantis sacerdotus e bellas vocazionis. Depeus reconosciri chi custu esti gloria e vantu po sa graziosa çittadina nosta.
     Tra pagu tempus heus a teniri s’allegria de assistiri a s’Ordinazioni sacerdotali de Carlu Frau e aterus ancora chi prestu aspettaus cun grandu amori e gosu.
     Siaus reconoscentis a su Signori e pregheus cun fidi, po chi tengaus sa diciosa sorti de biri ancora medas Santus Ministrus de Deus, Sinniesus.
     Unu bivu rengraziamentu a totus is presentis: Sacerdotus, Autoridadis e a su bellu coru de “Su Cuncordiu”, chi hat accumpangiau custa missa solenni po arregordai s’anniversariu de sa pr